Posted on

เขื่อนน้ำพุง

เขื่อนน้ำพุง เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าสนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ได้เป็นอย่างดี เขื่อนน้ำพุง ได้ช่วยเสริมระบบการผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้าในแถบภูมิภาคนี้ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ ต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ

อีกทั้งทัศนียภาพ โดยรอบบริเวณ เขื่อนมีความงดงามเรียงรายด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ที่ให้ บรรยากาศร่มรื่น เขื่อนน้ำพุงจึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ลักษณะเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร เป็นเขื่อนแบบหินทิ้ง มีแกนกลางเป็นดินเหนียว สันเขื่อนยาว 1,720 เมตร กว้าง 10 เมตร สูงจากท้องน้ำ 41 เมตร ระดับสันเขื่อนสูง 286.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อ่างเก็บน้ำมีขนาดเนื้อที่ 21 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 111 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถเก็บกักน้ำได้ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand